++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลครึ่ง++ "พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารงานแบบบูรณาการ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม"
 
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
สภาพทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
นโยบาย
งบประมาณ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ทำเนียบปลัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา3 ปี
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนอัตรากำลัง4ปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2555

หน่วยงานในสังกัด
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาล
โรงเรียนบ้านส้าน
โรงเรียนบ้านครึ่ง
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านศรีลานนา
โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ครึ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงชุม

สถานที่่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
พระธาตุเขาเขียว
ป่าชุ่มน้ำ บ้านม่วงชุม
วิถีชีวิตชุมชนบ้านหลวง
พระธาตุศรีลานนา
พระธาตุจอมทอง
วัดครึ่งใต้

สถานที่สำคัญทางศาสนา
วัดบ้านส้าน
วัดบ้านครึ่งเหนือ
วัดบ้านครึ่งใต้
วัดบ้านหลวง
วัดพร้าวกุด
วัดม่วงชุม
วัดบ้านตอง

Visitor
Site Meter


QRCode
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์: โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
   เทศบาลตำบลครึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลครึ่ง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป
ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสถาบันครอบครัว และแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ผู้สูงอายุ และเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่ผู้สูงอายุที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน รวมทั้งถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
 
 
 
 
ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 20-22,25 มกราคม 2557
 คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล
 ข้าราชการ,พนักงาน,ลูกจ้างเทศบาล
 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชุมชนและท้องถิ่น-
 สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
 ณ โรงเรียนบ้านน้ำม้า ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
 
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลครึ่ง
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแนว
ป้องกันตลิ่งพังสนามกีฬาเทศบาลตำบลครึ่ง
(28/มีนาคม/2557)
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บ้านหลวงหมู่ 4
(28/มีนาคม/2557)
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 2
(28/มีนาคม/2557)
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซ่มปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ทอผ้าประจำหมู่บ้าน ม.4

(28/มีนาคม/2557)
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่องสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี
(21/มีนาคม/2557)
 
++ข่าวทั้งหมด++
 
 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลครึ่ง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง สมัยสามัญ ประจำปี 2555 (15/กุมภาพันธ์/2555)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 (9/กุมภาพันธ์/2555)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 (17/กุมภาพันธ์/2555)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 (8/สิงหาคม/2555)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 (20/สิงหาคม/2555)
 
ประกาศอำเภอเชียงของ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลครึ่งครั้งแรก
(20/ธันวาคม/2555)
 
++ข่าวทั้งหมด++
 
 
 
 
ปฎิทินกิจกรรม

 8 เมษายน 2557  โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุุ
 4 เมษายน 2557  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
 25 กุมภาพันธ์ 2557  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้้สูงอายุ
 13 กุมภาพันธ์ 2557  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิตด้านการศึกษา ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิตด้านการศึกษา ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิตด้านการศึกษา ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิตด้านการศึกษา ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิตด้านการศึกษา ประจำปี 2557
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูู้สูุงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูู้สูุงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูู้สูุงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูู้สูุงอายุ ประจำปี 2557
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)
เทศบัญญัติเทศบาล
กฏและระเบียบกระทรวง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
งานป้องกันและบรรเทาฯ
 
เรื่องน่ารู้
การแจ้งเกิด
การคัดรับรองสำเนา
การแจ้งตาย
การแจ้งย้าย
การขอหมายเลขบ้าน
ทะเบียนราษฏร์
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบเสียภาษี
ภาษีป้าย
การติดตั้งป้าย
 
 
 
 

เทศบาลตำบลครึ่ง
เลขที่ 99 หมู่ 2 บ้านครึ่งเหนือ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์: 053-783328 ,  053-783231   โทรสาร:053-783328 ต่อ 11
บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน โทร:053-783722
E-Mail:  krung55101@hotmail.com