++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลครึ่ง++ "พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารงานแบบบูรณาการ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม"
 
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
สภาพทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
นโยบาย
งบประมาณ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ทำเนียบปลัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา3 ปี
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนอัตรากำลัง4ปี
รายงานงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2556

หน่วยงานในสังกัด
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาล
โรงเรียนบ้านส้าน
โรงเรียนบ้านครึ่ง
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านศรีลานนา
โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ครึ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงชุม

สถานที่่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
พระธาตุเขาเขียว
ป่าชุ่มน้ำ บ้านม่วงชุม
วิถีชีวิตชุมชนบ้านหลวง
พระธาตุศรีลานนา
พระธาตุจอมทอง
วัดครึ่งใต้

สถานที่สำคัญทางศาสนา
วัดบ้านส้าน
วัดบ้านครึ่งเหนือ
วัดบ้านครึ่งใต้
วัดบ้านหลวง
วัดพร้าวกุด
วัดม่วงชุม
วัดบ้านตอง

Visitor
Site Meter


QRCode
 
 
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลครึ่ง
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8(9/ธันวาคม/2557)
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้าน หมู่ที่ 1(9/ธันวาคม/2557)
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพัง บ้านศรีลานนา หมู่ที่ 5(9/ธันวาคม/2557)
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพัง บ้านหลวง หมู่ที่ 4(9/ธันวาคม/2557)
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินผุภายในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง
(9/ธันวาคม/2557)
 
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง(9/ธันวาคม/2557)
 
++ข่าวทั้งหมด++
 
 
 
 
งานกิจการสภา

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง สมัยสามัญประจำปี 2557 และสมัยสามัญ ประจำปี 2558 สมัยแรก
 
ประกาศเรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลครึ่ง สมัยสามัญ ประจำปี 2557
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปี 2557
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปี 2557
 
++ข่าวทั้งหมด++
 
 
 
 
ปฎิทินกิจกรรม

 3-5 พฤศจิกายน 2557  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
 23 ตุลาคม 2557  ถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระปิยมหาราช
 8 สิงหาคม 2557  โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
 7,10 กรกฎาคม 2557  ประเพณีถวายหล่อเทียนและถวายเทียนจำพรรษา
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 
โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2557
 
 
โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2557
 
 
โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2557
 
 
โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2557
 
 
โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2557
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
โครงการธรรมชาติศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557
 
 
โครงการธรรมชาติศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557
 
 
โครงการธรรมชาติศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557
 
 
โครงการธรรมชาติศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557
 
 
โครงการธรรมชาติศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เขาเขียวคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เขาเขียวคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เขาเขียวคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เขาเขียวคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เขาเขียวคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิตด้านการศึกษา ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิตด้านการศึกษา ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิตด้านการศึกษา ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิตด้านการศึกษา ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิตด้านการศึกษา ประจำปี 2557
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูู้สูุงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูู้สูุงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูู้สูุงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูู้สูุงอายุ ประจำปี 2557
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)
เทศบัญญัติเทศบาล
กฏและระเบียบกระทรวง
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
ประชาคมอาเซียน
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
งานป้องกันและบรรเทาฯ
 
เรื่องน่ารู้
การแจ้งเกิด
การคัดรับรองสำเนา
การแจ้งตาย
การแจ้งย้าย
การขอหมายเลขบ้าน
ทะเบียนราษฏร์
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบเสียภาษี
ภาษีป้าย
การติดตั้งป้าย